Μετασχηματίζοντας το σχολείο μας σε αειφόρο σχολείο: Δίνοντας έμφαση στο «Ε» και το «Τ» , 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Scientix «9 Δεκεμβρίου 2022, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη συμμετείχε στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Scientix «Εκπαίδευση STEM+: Φιλοσοφία, προκλήσεις και εφαρμογές», με τη διεξαγωγή εργαστηρίου με θέμα: «Μετασχηματίζοντας το σχολείο μας σε αειφόρο σχολείο: Δίνοντας έμφαση στο «Ε» και το «Τ»». Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της Μηχανικής και της Τεχνολογίας ως πυρηνικά πεδία STEM, τα οποία βρίσκονται άρρηκτα συνδεδεμένα και εμπερικλείουν στη φύση τους τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες, με απώτερο σκοπό τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων σχολικών μας μονάδων σε αειφόρα σχολεία.

Το αυθεντικό πρόβλημα του μετασχηματισμού του υφιστάμενού μας σχολείου σε αειφόρο σχολείο είναι το επίκεντρο του project STEM που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Η ικανότητα επίλυσης του προβλήματος του μετασχηματισμού του σχολείου μας σε αειφόρο σχολείο αναπτύσσεται μέσα από τη δημιουργική διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων και συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τις σχεδιαστικές λύσεις στο ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πεδίο της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Παράλληλα, αναζητώντας συνδέσεις και συνέργειες μεταξύ της Μηχανικής και της Τεχνολογίας με τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες, όπως επίσης και με άλλα Μη-STEM γνωστικά πεδία, αναπτύσσεται ένα ολιστικό, συστημικό και περιεκτικό project STEM το οποίο αξιοποιεί μεθόδους, εργαλεία και γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία. Κυρίαρχο στοιχείο στο εργαστήριο απετέλεσε ο αναστοχασμός, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η βελτίωση της κεντρικής ιδέας και η επίτευξη της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες, είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν πολλαπλές διδακτικές στρατηγικές, οι οποίες αξιοποιούνται στην εφαρμογή της περιεκτικής εκπαίδευσης STEM, διαμέσου της ενασχόλησής τους με αυθεντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σχολική τους μονάδα.  Σε μια προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου τους σε αειφόρο σχολείο, ανέλυσαν το πρόβλημα στις επιμέρους διαστάσεις του, διερεύνησαν τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου και ανάλαβαν δράση για τον μετασχηματισμό ενός συστημικού σχολείου σε αειφόρο σχολείο με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.