Σκοπός και Στόχοι

Μέσα από την ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ επιδιώκεται:
 • Η ανάπτυξη στους/στις μαθητές/τριες αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού αισθήματος προσωπικής και συλλογικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση βιώσιμων συνθηκών ζωής.
 • Η προώθηση και καθιέρωση εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσα από τις οποίες θα ευνοείται η σφαιρική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • Η προσέγγιση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε ατομική και συλλογική βάση, σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές.
 • Η αξιοποίηση του άμεσου τοπικού περιβάλλοντος και η προώθηση της δράσης σε αυτό, ως σημαντικού πεδίου παρέμβασης και αλλαγής σε ότι αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Η επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, αλλά και του συνόλου των στελεχών εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες για προώθηση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη διαμόρφωση σταδιακά και συστηματικά του αειφόρου σχολείου.
 • Η προώθηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σύγχρονων μεθοδολογικών και διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες εναρμονισμένες στις ανάγκες της κυπριακής εκπαίδευσης, θα μπορούν να δώσουν στις σχολικές διαδικασίες προσανατολισμούς τέτοιους, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολείου του 21ου αιώνα.
 • Η σύνδεση της τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης.
 • Η παραγωγή και δημιουργία παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με ποικίλους τρόπους, τόσο εντός όσο και εκτός των πλαισίων της σχολικής αίθουσας και θα ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και τα θέματα μη αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίζονται στον τόπο μας.
 • Η προώθηση της έρευνας στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και στους διάφορους τομείς της ΠΕ/ΕΑΑ., έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες δράσεις (π.χ. προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), να διερευνηθούν οι ανάγκες σε σχέση με το θεσμό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να αναληφθούν τα διορθωτικά εκείνα μέτρα, αλλά και να προωθηθούν οι στρατηγικές και τεχνικές εκείνες που μπορούν να καταστήσουν το θεσμό αποτελεσματικό.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδό, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ενίσχυση του διάλογου και ανάπτυξη κοινών δράσεων για προώθηση της ΕΠΑΑ σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • Η ανάδειξη τόσο του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού, όσο και των δυναμικά ποιοτικών χαρακτηριστικών του με στόχο τη σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, και τη μεταφορά της εκπαιδευτικής και μαθησιακής πορείας πέρα από τη σχολική αίθουσα.
 • Η καθιέρωση του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως χώρου πολύπλευρων δράσεων για την ΠΕ/ΕΑΑ και ως σημείου σύνδεσης του σχολείου και της μαθησιακής πορείας με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών.
 • Η αξιοποίηση της γνώσης των τοπικών πληθυσμών και ενίσχυση της συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένων στη δράση στην κοινότητα, όπως επίσης και την προώθησή δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα στα σχολεία, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στην τοπική κοινότητα.
 • Η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών, σε διάφορες δράσεις, όπως στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, την οργάνωση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με γνώμονα την Αειφορία, την έρευνα, την οργάνωση κοινών περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και συναντήσεων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυσης του διαλόγου για προώθηση της εκπαίδευσης των διαφόρων ομάδων πληθυσμού.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλου τύπου ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, όπως επίσης και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλιών για την προώθηση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής που θα ενισχύσουν την ΕΑΑ στον τόπο μας, αλλά και θα συμβάλουν στη δημιουργία ευκαιριών για διασύνδεση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης με την αγορά εργασίας.
 • Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, πολιτικών και επιστημονικών δεδομένων σε σχέση με την ΕΠΑΑ και η εναρμόνισή τους στα εθνικά πλαίσια, όπως επίσης και η επικαιροποίηση των δράσεων και ενεργειών που προωθούνται.
 • Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η διασφάλιση της συνέχειας, της συστηματικότητα και της βιωσιμότητας των πολιτικών που προωθούνται για την ΠΕ/ΕΑΑ.