Αρμοδιότητες

 1. Διδασκαλία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Κέντρα (προδημοτική, δημοτική, μέση, τεχνική - επαγγελματική), η διάρκεια των οποίων θα είναι σε μονοήμερη, ολοήμερη, και πολυήμερη βάση.
 2. Ετοιμασία, συγγραφή και σχεδιασμός των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων σε εθνική βάση.
 3. Ετοιμασία, συγγραφή και σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 4. Διασύνδεση των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 6. Στήριξη των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία.
 7. Καθοδήγηση και στήριξη των σχολείων για την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων, προγραμμάτων ή άλλων πρωτοβουλιών και καινοτομιών που άπτονται της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 8. Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 9. Τήρηση και ενημέρωση αρχείου-βιβλίου για τον εξοπλισμό των Κέντρων.
 10. Εποπτεία, οργάνωση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 11. Καταρτισμός του προγράμματος των Κέντρων και συντονισμός με τα σχολεία για τη διεξαγωγή των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 12. Συμμετοχή στην διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 13. Συνεργασία με την τοπική κοινότητα στην οποία βρίσκεται το κάθε Κέντρο και ευρύτερα με το σύνολο των φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.
 14. Συμμετοχή στην ετοιμασία και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 15. Ενημέρωση της ιστοσελίδας.
 16. Οι λειτουργοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενδέχεται να χρειασθεί να εργασθούν εκτός ωρών λειτουργίας των Κέντρων π.χ. Σάββατο και Κυριακή.
 17. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του αναθέτονται από τον/την Προϊστάμενο/η της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία των Συμβούλων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προϋποθέτει τη διανυκτέρευσή τους στο Κέντρο κατά τη διεξαγωγή των πολυήμερων προγραμμάτων.