• Οικοσελίδα
 • Περιβαλλοντικά Κέντρα
 • Γενικές Πληροφορίες
 • Επιδιώξεις

Επιδιώξεις

Σκοπός των Προγραμμάτων του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, στα πλαίσια της εμπειρικής και βιωματικής ενασχόλησής τους με το περιβάλλον. Επίσης, μέσα από αυτά επιδιώκεται η αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως χώρου μάθησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Προγράμματα του ΔΚΠΕ επιδιώκεται η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παιδαγωγικών διαδικασιών εμπειρικού, συνεργατικού και βιωματικού χαρακτήρα, όπως επίσης, και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας.

Το Κρατικό ΔΚΠΕ επιδιώκει να βοηθήσει, μέσα από τα προγράμματά του, τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση τόσο των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όσο και των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών του παραμέτρων. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική δράση και συμμετοχή, στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Με γνώμονα την αξιοποίηση των πολλαπλών πεδίων μελέτης των Κοινοτήτων και των περιοχών (Πεδουλά, Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Σαλαμιούς, Κοιλάνι, Παναγιάς, Κάβο-Γκρέκο, Αθαλάσσα) στα οποία αυτά βρίσκονται, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του τοπικού πληθυσμού, στο πλαίσιο της δημιουργικής αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με αυτόν, επιδιώκεται η ενίσχυση της ανάληψης των πρωτοβουλιών τους, για συμμετοχή τους σε δράσεις προσανατολισμένες στην από κοινού εξέταση, διερεύνηση και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση διάφορων ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Για τις ομάδες (μαθητές/τριες, φοιτητές, ομάδες πληθυσμού) που συμμετέχουν στα προγράμματα του Κρατικού ΔΚΠΕ επιδιώκονται τα πιο κάτω:
 • Εισαγωγή των συμμετεχόντων σε περιβαλλοντικές έννοιες και έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Κατανόηση των αλληλοσυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος (φυσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές).
 • Ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης του καθενός στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής.
 • Εισαγωγή τους σε δραστηριότητες βιωματικού και εμπειρικού χαρακτήρα.
 • Εμπλοκή τους σε διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και λήψης αποφάσεων για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Κατανόηση της σημασίας που έχει το περιβάλλον στον άνθρωπο.
 • Γνωριμία με τον τόπο μας.
 • Σεβασμός στη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά.
 • Συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Κατανόηση της σημασίας εμπλοκής του συνόλου των μελών της κοινότητας στην εξέταση, διερεύνηση και αντιμετώπιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος.
 • Αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του τοπικού πληθυσμού κατά την προσέγγιση τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 • Κατανόηση του κοινωνικού χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Εισαγωγή τους σε νέες εναλλακτικές μορφές μάθησης (μελέτη πεδίου, αξιοποίηση πηγών πέρα από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας, χρήση των νέων τεχνολογιών).
 • Κατανόηση της σημασίας του περιβάλλοντος ως πηγής μάθησης.
 • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και πνεύματος συνεργασίας.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης μέσα από την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη – καλλιέργεια επιστημονικών διαδικασιών και δεξιοτήτων (παρατήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση, πρόβλεψη, μέτρηση, ερμηνεία των δεδομένων, έλεγχος μεταβλητών και διατύπωση υποθέσεων κ.λπ.).
Για τους εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και όλων όσων ασχολούνται πέρα από την τυπική, με τη μη-τυπική εκπαίδευση επιδιώκονται τα πιο κάτω:
 • Εξοικείωσή τους με δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
 • Ενημέρωση και γνωριμία με τα διάφορα περιβαλλοντικά πεδία που υπάρχουν στον τόπο μας.
 • Εισαγωγή σε μεθοδολογικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες σχετικές με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως πηγής μάθησης και ως εκπαιδευτικού εργαλείου.
 • Εμπειρική και βιωματική ενασχόλησή τους σε δραστηριότητες στο πεδίο.
 • Κατανόηση της σημασίας του εκπαιδευτικού έργου (σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης) στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
 • Συνειδητοποίηση της σημασίας οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας πέρα από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας.
 • Εκτίμηση της σημασίας του διαθεματικού τρόπου εξέτασης των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 • Κατανόηση των αλληλοσυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος, όπως επίσης και της σημασίας οργάνωσης της διδακτικής τους πορείας, έτσι ώστε αυτά να προσεγγίζονται ολιστικά.
 • Εισαγωγή τους σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, πέρα από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας και σύνδεσή τους με τα μαθησιακά αποτελέσματα και επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.
 • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους για συστηματική ενασχόλησή τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Εκτίμηση της σημασίας οργάνωσης της μαθησιακής τους πορείας στη βάση των τοπικών εμπειριών και προβλημάτων της κοινότητας.
 • Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο περιβαλλοντικός «εγγραμματισμός» όλων μας, απαιτεί πέρα από τη γνώση, ευαισθητοποίηση, δραστηριοποίηση, δράση και συμμετοχή τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.