• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • Γενικές Πληροφορίες
  • Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός των Προγραμμάτων του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, στα πλαίσια της εμπειρικής και βιωματικής ενασχόλησής τους με το περιβάλλον. Επίσης, μέσα από αυτά επιδιώκεται η αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως χώρου μάθησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Προγράμματα του ΔΚΠΕ επιδιώκεται η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παιδαγωγικών διαδικασιών εμπειρικού, συνεργατικού και βιωματικού χαρακτήρα, όπως επίσης, και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας.

Το Κρατικό ΔΚΠΕ επιδιώκει να βοηθήσει, μέσα από τα προγράμματά του, τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση τόσο των περιβαλλοντικών ζητημάτων, όσο και των φυσικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών του παραμέτρων. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική δράση και συμμετοχή, στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Με γνώμονα την αξιοποίηση των πολλαπλών πεδίων μελέτης των Κοινοτήτων και των περιοχών (Πεδουλά, Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Σαλαμιούς, Κοιλάνι, Παναγιάς, Κάβο-Γκρέκο, Αθαλάσσα) στα οποία αυτά βρίσκονται, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του τοπικού πληθυσμού, στο πλαίσιο της δημιουργικής αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με αυτόν, επιδιώκεται η ενίσχυση της ανάληψης των πρωτοβουλιών τους, για συμμετοχή τους σε δράσεις προσανατολισμένες στην από κοινού εξέταση, διερεύνηση και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση διάφορων ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.