Φιλοσοφία

Βασική αποστολή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η προώθηση και αποτελεσματική εφαρμογή μιας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα της ΠΕ/ΕΑΑ, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, κατά τρόπο ενιαίο, ολιστικό, συνεκτικό και συστηματικό και στη βάση της διασύνδεσης της με τη μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευσης.

Στόχος της είναι η συνέργια με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικές ομάδες, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια κ.λπ.) για την προώθηση της ΠΕ/ΕΑΑ ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών, έχοντας ως επίκεντρο της τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο θα παρέχει τα εφόδια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τα σχετικά θέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε επίπεδο μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά εγγράμματων και δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους, θα αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, θα συμμετέχουν σε δράσεις, θα διαβουλεύονται και θα συν-σχεδιάζουν, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη διασφάλιση ενός κόσμου που θα στηρίζεται στις αρχές και αξίες της αειφόρου ανάπτυξης.