• Οικοσελίδα
 • Περιβαλλοντικά Κέντρα
 • Γενικές Πληροφορίες
 • Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) του ΥΠΠΑΝ το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), περιλαμβάνει εφτά Κρατικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Πεδουλά, ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου, ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ Σαλαμιούς, ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο, ΚΠΕ Κοιλανίου και ΚΠΕ Παναγιάς) και σχεδιάσθηκε στη βάση της φιλοσοφίας και των παιδαγωγικών αρχών που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη η οποία επικεντρώνεται:
 • στην μάθηση πέρα και έξω από το σχολείο,
 • στην αλληλεπίδραση με το χώρο,
 • στην αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των τοπικών πληθυσμών, στη συστημική, διαθεματική και ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης που εξετάζονται κάθε φορά• στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η ενασχόληση με το τοπικό περιβάλλον αποτελεί βασικό πεδίο οικουμενικής δράσης,
 • στον κοινωνικό χαρακτήρα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η επίτευξη του οποίου προωθείται μέσα από:
  • την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών,
  • την πειραματική διερεύνηση,
  • την εξέταση των αλληλεπιδράσεων που διέπουν τις φυσικές, παράλληλα με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές παραμέτρους του περιβάλλοντος,
  • τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα,
  • την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου,
  • τη δημιουργική αλληλεπίδραση και
  • τη συμμετοχή και τη δράση για τη διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών ζωής.
Όλα τα Κέντρα που αποτελούν το ΔΚΠΕ λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά με τη μορφή δικτύωσης χωρίς το ένα να επικαλύπτει το άλλο, δίνοντας τη δυνατότητα στις διάφορες ομάδες να συμμετέχουν σε προγράμματα όλων των Κέντρων, εξετάζοντας π.χ. ένα θέμα μέσα από διάφορες οπτικές, αλλά και διακριτά. Για παράδειγμα εάν μια ομάδα μελετά το «δασικό οικοσύστημα» έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το ΚΠΕ Πεδουλά για να μελετήσει το εθνικό δάσος Τροόδους, το ΚΠΕ Αθαλάσσας για να μελετήσει το Εθνικό Πάρκο της Αθαλάσσας, το ΚΠΕ Σαλαμιούς για να μελετήσει το Δάσος Πάφου, στη βάση της εξέτασης του δασικού οικοσυστήματος μέσα από διάφορες οπτικές. Παράλληλα, εάν θέλει να εξετάσει ένα θέμα συγκεκριμένου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο υγροβιότοπος Ακρωτηρίου ή τη γεωλογία της Κύπρου, μπορεί διακριτά και ανεξάρτητα να επισκεφθεί το ΚΠΕ Ακρωτηρίου και ΚΠΕ Πεδουλά αντίστοιχα που εφαρμόζονται κατά αποκλειστικότητα τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το ΔΚΠΕ σχεδιάσθηκε με γνώμονα να αποτελέσει συμπληρωματική και ενισχυτική δομή στις δράσεις που τα σχολεία αναπτύσσουν σε ότι αφορά την ΠΕ/ΕΑΑ, αλλά και να καταστούν δυναμικοί οργανισμοί έρευνας και μελέτης σε ότι αφορά την ΠΕ/ΕΑΑ στη βάση της ανάπτυξης συνεργιών με την τοπική κοινότητα, με ερευνητικά ιδρύματα, με κρατικούς φορείς, με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, με Πανεπιστήμια και ιδιωτικούς Οργανισμούς. Αποτελούν πολύπλευρους χώρου περιβαλλοντικών δράσεων επιδιώκοντας να δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και άλλες ομάδες πληθυσμού να προσεγγίσουν, να βιώσουν, να γνωρίσουν το περιβάλλον μέσα από διάφορες οπτικές και κυρίως μέσα από εναλλακτικές δράσεις, δραστηριότητες και προγράμματα που μπορούν να αναπτυχθούν στο χώρο.

Η φιλοσοφία του ΔΚΠΕ στηρίζεται στις πιο κάτω λέξεις-κλειδιά:
 • Πηγαίνω
 • Βιώνω
 • Μαθαίνω
 • Δραστηριοποιούμαι
 • Ανταλλάζω απόψεις
 • Διαμορφώνω στάσεις
 • Συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων
 • Εμπλέκομαι σε δράσεις