Οργανόγραμμα

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποτελεί οριζόντια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με στόχο την προώθηση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική και άτυπη), κατά τρόπο ενιαίο ολιστικό και συστηματικό. Αν και ως οριζόντια δομή, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του ΥΠΠΑΝΝ, στην παρούσα φάση είναι ενταγμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συνεργάζεται στενά με όλες τις Διευθύνεις Εκπαίδευσης, Γραφεία και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, όπως επίσης και με όλους τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνία


organogramma