Διήμερο Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 6-8 Σεπτεμβρίου 2016, ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ Ακρωτηρίου, ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (Δημοτική), Δ’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπο

Με τη συμμετοχή πέραν των 100 εκπαιδευτικών από τη Δημοτική και την Προδημοτική Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τις 6-8 Σεπτεμβρίου του 2016, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, η υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η επιμόρφωση διεξήχθη σε παγκύπρια κλίμακα και πραγματοποιήθηκε στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου και ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο. Για τους εκπαιδευτικούς της Προδημοτικής Εκπαίδευσης η επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο επικεντρώθηκε στην Επαρχία της Πάφου και διεξήχθη στο Δ' Δημοτικό Σχολείο της Γεροσκήπου.

Την ευθύνη της επιμόρφωσης είχε η ομάδα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ως προς το περιεχόμενο της, για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικεντρώθηκε στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, με έμφαση τη διεξαγωγή βιωματικών εργαστηριών για εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου στη βάση της διασύνδεσής της με τους δείκτες επιτυχίας και δείκτες επάρκειας του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ. Βασικά άξονες της επιμόρφωσης αποτέλεσαν: α) η διασύνδεση της τυπικής με τη μη-τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, β) η φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, γ) το πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ), δ) η συλλογιστική και η σημασία των δεικτών επιτυχίας και των δεικτών επάρκειας, ε) παρουσίαση, επεξήγηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ και διασύνδεσή τους με την ΑΠΕΠ, στ) παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων, ζ) η διασύνδεση των παραδειγμάτων του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ με τους υπό έμφαση στόχους της χρονιάς, η) η διεξαγωγή βιωματικού εργαστηρίου για την εφαρμογή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας της ΠΕ/ΕΑΑ.

Το σεμινάριο επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της Προδημοτικής Εκπαίδευσης επικεντρώθηκε: α) στην παρουσίαση του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ στην Προδημοτική Εκπαίδευση, β) στις αλλαγές του αντικειμένου της ΠΕ/ΕΑΑ στην Προδημοτική με την εφαρμογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ, γ) στο σχεδιασμό της ΑΠΕΠ στην Προδημοτική Εκπαίδευση, δ) στα μαθησιακά αποτελέσματα των θεματικών ενοτήτων του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ, ε) στον τρόπο εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΠΕ/ΕΑΑ στην Προδημοτικής και στ) στη μεθοδολογία και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ στην Προδημοτική Εκπαίδευση.

Όλο το υλικό των σεμιναρίων τόσο για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής όσο και για τους εκπαιδευτικούς της Προδημοτικής παρατίθεται πιο κάτω.

ΘέμαΑρχείο
Υλικό για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης
1. Θεωρητικό μέρος- ΕΑΑ φιλοσοφία και δείκτες
2. Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας
3. ΚΠΕ Αθαλάσσας
4. ΚΠΕ Ακρωτηρίου
5. ΚΠΕ Σαλαμιού
Υλικό για Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης
1. Τελικός Σχεδιασμός Πολιτικής για εκπαιδευτικούς Προδημοτικής
2. Διδακτικές τεχνικές