Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), η οποία συστάθηκε επίσημα το 2018, είναι η αρμόδια Μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για την προώθηση των θεμάτων της εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Είναι οριζόντια δομή για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως επίσης και με όλους εκείνους τους φορείς, Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, Μη-κυβερνητικούς Οργανισμούς που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εδραίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε όλους τους τομείς της ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός αειφόρου κόσμου.

Κύρια ευθύνη της Μονάδας για την ΕΠΑΑ είναι η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, η επικαιροποίησή του, καθώς επίσης και η διατήρηση και η βιωσιμότητα των ενεργειών και δράσεων που απορρέουν από αυτόν σε βάθος χρόνου, κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Στρατηγικός στόχος της Μονάδας ΕΠΑΑ αποτελεί η ενσωμάτωση της ΠΕ και της ΕΑΑ στο σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων του τόπου, μέσα από την παράλληλη προώθηση κεντρικών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως αυτές προνοούνται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αυριανών κριτικά σκεπτόμενων και υπεύθυνα περιβαλλοντικών πολιτών στα πλαίσια της διαμόρφωσης του αειφόρου σχολείου το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής.

Στη βάση του πιο πάνω στρατηγικού στόχου η Μονάδα ΕΠΑΑ υλοποιεί σειρά κεντρικών δράσεων όπως είναι η υλοποίηση και η εποπτεία του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Πεδουλά, ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου, ΚΠΕ Σαλαμιούς, ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο, ΚΠΕ Κοιλανίου, ΚΠΕ Παναγιάς), η ενσωμάτωση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης στα θέματα της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και δίκτυα, η προώθηση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, η δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.